Disiplin ve Ceza Yönetmeliklerimiz


Madde  1.  İş bu yönetmelik, Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin (ARKA PLAN) tüzüğünün 5. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelik ARKA PLAN’ın belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon ve misyon görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş kuralları ve işleyişi korumak, dernek üyeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektir..

KAPSAM

Madde 2. Bu yönetmelik Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin üyelerinin tümünü kapsamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ve Suçları

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 3. Disiplin cezaları:

a-Uyarı ( Sözlü ya da yazılı)
b-Kınama
c-Uzaklaştırma (1 aydan – 12 aya kadar)
d-İhraç

Yukarıdaki disiplin cezalarına Disiplin Kurulu hükmeder ve yönetim kurulu cezaları uygular.

UYARI CEZASI
Madde 4. Uyarı cezası, üyeye görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin sözlü veya yazılı biçimde bildirilmesidir. Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Üyelik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

b) Dernek faaliyetleri esnasında Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin üyesi olduğunu simgeleyen bir giysi, yetki veya emare ile diğer üye ya da misafirlere her ne sebeple olursa olsun nezaket dışı, iyi niyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin prestijini sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak,

c) Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,

d) Eğitim araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımına gerekli özeni göstermemek, derneğe ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek

e) Toplantı ve törenlerin, kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

f) Sosyal Medya platformlarında belirtilen kurallara uymayarak, üye veya diğer insanları rahatsız edici paylaşım, itham veya zan altında bırakacak suçlamalarda bulunmak,

g) Herhangi bir üye veya yönetim kurulu üyesinin almış olduğu görevi takip etmemesi, sorumlulukları yerine getirmemesi veya tamamlamayıp Derneği zor durumda bırakması,

h) Hizipçilik faaliyetlerinde bulunmak, herhangi bir konu hakkında yıpratıcı bir şekilde taraftar toplamaya çalışmak, konuyu üslerine aktarıp, paylaşım yapmadan insanları galeyana getirecek, ayrıştırıcı faaliyetlerde bulunmak.

KINAMA CEZASI
Madde 5. Kınama cezası, üyeye görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

b) Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin düzenlediği bir etkinlik sırasında görevli rehber, misafir ya da sorumlu ile tartışmak, görevli veya sorumlunun söylem ve kararlarına uymamak,

c) Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara veya diğer eğitim araç ve gerecine zarar vermek,

d) Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin ait mal malzeme araç ve gereçleri, evrakları, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, dernek binası dışına çıkarmak, üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek

e) Yetkili mercilerce istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,

f) Yetkili mercilerce tespit edilen yerler dışında ilan asmak,

g) Ders, seminer ve konferansların, uygulama çalışmalarının düzeni bozmak

h) Uyarı cezasını gerektiren hallerin tekrarında bulunmak,

BİR AYDAN ONİKİ AYA KADAR UZAKLAŞTIRMA
Madde 6. Bir aydan oniki aya kadar dernekten uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin yöneticileri diğer üyeleri tehdit etmek veya hakaret etmek,

b) Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin yöneticileri ile eğitmenler ve üyeler hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak ve bunlar aleyhine üyeleri kışkırtmak ve benzeri fiillere teşebbüs etmek,

c) Yönetim Kurulundan izin almadan dernek içinde toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara katılmak, derneği temsil yetkisi olmadığı halde bu sıfatı takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,

d) Eğitim araç ve gereçlerinin yıpranmasına, ağır hasarına sebebiyet verecek özensiz ve dikkatsiz kullanımı alışkanlık haline getirmek

e) Dernek görevlilerine ve üyelere fiili tecavüzde bulunmak,

f) Hırsızlık yapmak,

g) Yönetimce asılmış duyuruları kopartmak, karalamak veya değiştirmek

h) Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin içinde girilmesi yasaklanan yerlere girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,

i) Duvarlara, kapılara, panolara, demirbaş eşyaya ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak veya zarar vermek,

j) Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,

k) Derneği bilerek veya bilmeyerek maddi zarara uğratmak,

l) Arka Plan Fotoğraf Derneği içinde hizipçilik yapmak,

m) Arka Plan Derneği üyeleri arasında dedikodu yapmak,

n) Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin kurumsal kimliğinin parçası olan amblem, logo ve benzeri simgeleri yönetim kurulunun yazılı müsaadesi olmaksızın kullanmak,

o) Uyarı veya kınama cezası almış durumların tekrarı,

DERNEKTEN İHRAÇ CEZASI
Madde 7. Dernekten Çıkarma Cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik ve siyasi amaçlara huzur sükun ve Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin çalışma düzenini bozmak ve bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

b)Arka Plan Fotoğraf Derneği’nde siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları duvar, kapı veya eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,

c)Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,

d) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar hakkında açık ya da kapalı propaganda yapmak , yardım talep etmek veya toplamak,

e) Uyuşturucu madde kullanmak,taşımak,bulundurmak veya ticaretini yapmaktan cezalandırılmış olmak,

f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,

g) Derneği bilgilendirmeden ve onayını almadan Arka Plan Fotoğraf Derneği’yle veya faaliyetlerle ilgili basın açıklaması yapmak, Arka Plan Fotoğraf Derneği’nin adını ve kurumsal kimliğini izinsiz şekilde kullanarak yurtiçi veya yurtdışı faaliyetler organize etmek, kişisel veya toplu etkinlikler yapmak,

h) Derneğin resmi kimliğini kullanarak kişisel maddi kazanç sağlamak,

i) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki Kanun’a muhalefet ederek, ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla, saldırı ve savunmada kullanmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak,

j) Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,

k) Irza tecavüz etmek,

l) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,

m) Faaliyetlerin yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, üyeleri dernek binasından dışarıya çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

n) Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmaktan hüküm giymiş olmak,

o) Uyarı, kınama, uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak

ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI
Madde 8. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

TOPLU OLARAK İŞLENEN DİSİPLİN SUÇLARI

Madde 9. Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferinden tesbit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin herbirine ceza verilir.

CEZALARDA AĞIRLAŞTIRICI VE HAFİFLEŞTİRİCİ SEBEPLER

Madde 10. Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. Toplu suç işleme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece ağır ceza verilir.

Madde 11. Disiplin cezalarının verilmesinde tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması gibi durumlar hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir.

TAZMİNAT
Madde 12. Derneğin mali konularda (her ne sebepler olursa olsun) ve mallarına karşı işlenen suçlar sabit olduğu takdirde meydana gelmiş olan zararlar ayrıca ilgiliye tazmin ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması

SORUŞTURMA YAPTIRMAYA YETKİLİ AMİR

Madde 13. Disiplin soruşturması disiplin kurulu üyeleri, yönetim kurulu ile birlikte dernek tüzüğü 5/d. maddesi tarafından talep edilmesi ile başlatılır.

SORUŞTURMA SÜRESİ

Madde 14. Disiplin Soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip 3-7 gün içinde başlanır Disiplin Kurulu Başkanı kurul üyelerinden birini soruşturmacı olarak görevlendirir. Soruşturma onay tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.

SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde 15. Soruşturmacı, tanığı dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, yazıcı ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında, şahidin kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şeklide yazılır.

SAVUNMA HAKKI
Madde 16.

a) Hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda, üyeden belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, üyenin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, Dernek merkezinin duyuru levhasına asılır.

b) Üyeye yollanacak davetiyede çağrıya özürsüz uymadığı veya özürünü zamanında bildirmediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılarak hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.

c) Makbul sayılan bir özür bildiren veya zorlayıcı sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan üyeye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir.

d) Her türlü tebligat işlerinde, bu yönetmeliğin 27. maddesi hükümleri uygulanır.

e) Soruşturma, üyenin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür.

f) Ancak, savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez.

SORUŞTURMA RAPORU

Madde 17. Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, suçun işlendiği hususunda kurul bir kanaate varır ise uygulanacak disiplin cezası karara bağlanır. Varsa, belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu dosya ile birlikte Arka Plan Fotoğraf Derneği Disiplin Kuruluna teslim edilir.

CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ

Madde 18. Aynı olaydan dolayı üye hakkında ceza kovuşturmasının başlanış olması,disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Sanığın, T.C. ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 19. Disiplin Kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Toplantı gündeminin hazırlanması ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.

Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

Kurulda, raportörün, açıklamaları dinledikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekte görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

KARAR

Madde 20. Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekle serbesttir. Gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

KARAR SÜRESİ

Madde 21. Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya, derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on beş gün (15) içinde karar vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama ve İtiraz

CEZALARIN BİLDİRİLMESİ

Madde 22. Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, Disiplin Kurulu’nun kararı incelendikten sonra Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye yazılı olarak bildirilir. Disiplin cezaları, gerekirse Arka Plan Fotoğraf Derneği’nde veya resmi internet sitesinde tebliğ edilebilir.

UYGULAMA

Madde 23. Disiplin cezaları, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

İTİRAZ VE YARGI YOLU
Madde 24. Yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarından birine bizzat şahit olan Arka Plan Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı’nın re’sen verdiği uyarma ve kınama cezaları kesin olup bunlara karşı itiraz edilemez.

Disiplin kurulu tarafından verilen İhraç kararı dışındaki kararlar kesin olup, bunlara karşı itiraz edilemez.

İhraç kararına karşı onbeş gün içinde Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Yönetim Kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul eder veya cezanın uygulanmasını yaklaşan ilk Genel Kurul gündemine alarak kararın uygulanmasını oylatabilir. Bu durumda Genel Kurula katılan üyelerin en az salt çoğunluğu ihraç kararının uygulanmasına karar verebilir.

Üye aleyhine sonuçlanan kararlara ihraç kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır.

ZAMAN AŞIMI

Madde 25. Bu disiplin yönetmeliğinde sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen üyeler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren:

a) Uyarma, kınama, 1 aydan 12 aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,
b) İhraç cezalarında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

CEZALARIN SİLİNMESİ
Madde 26. Çıkarma cezası hariç, diğer cezalardan birini alan üyenin, cezasını çektikten sonra en az bir yıl süre içinde davranışları kusursuz olursa, üyenin başvurusu üzerine disiplin kurulunun görüşü ile cezasının silinmesi Yönetim Kuruluna teklif edilebilir. Kurul’un uygun görmesi halinde, ceza silinir.

TEBLİGAT VE ADRES BİLDİRME

Madde 27.

a) Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, üyenin derneğe kaydı sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrakı Arka Plan Fotoğraf Derneği ilan edilmek veya elden tebliğ edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

b) Derneğe kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bildirmeyen veya yanlış veya eksik adres vermiş olan üyeler, mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

DOSYA TESLİMİ

Madde 28. Disiplin soruşturmasına ait dosyalar, dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

YAZIŞMA ŞEKLİ

Madde 29. Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge dosyasında saklanır.

Maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Bu yönetmelik Arka Plan Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu’nca onaylanıp, www.arkaplan.org.tr web sitesinde ilan edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Hazırlayan; (Disiplin Kurulu Asil Üyeleri)

Av. İ. Hakan METİN Arif BALCILAR Havva BALTACI