Tüzük

ARKA PLAN FOTOĞRAF DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1: Derneğin Adı;
Derneğin adı ARKA PLAN FOTOĞRAF DERNEĞİ’dir. Kısa adı ARKAPLAN’ dır.

Madde 2: Dernek Yeri;
Derneğin merkezi ADANA’dır. Derneğin şubesi yoktur.

Madde 3: Derneğin Amacı;
Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatına ve sanatçısına saygınlık kazandırmak, fotoğraf sanatçısı ve fotoğraf çalışanları ile yakınlaşma, tanışma ve dayanışmalarını sağlamak, fotoğraf ve sinema sanatlarının öğrenilmesini, yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamak, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurup, onları bir araya toplamak ve onlara yapıt verecek olanaklar hazırlamak, yapıtlarını değerlendirip, yapıtların sağlam temellere oturtulması için bilimsel araştırmalar yapmak, fotoğraf yolu ile bireysel ve toplumsal bilgilerin, niteliklerin geliştirilmesi için çaba göstermek, sanat kurullarıyla ortak çalışmalar yapmak, dayanışmaya gitmek, kültür ve sanatımızı, her yönü ile ülkemizi yurt dışında tanıtmaya çalışmak, kaybolup gitmekte olan eski fotoğraf, yayın ve araç-gereci toplayarak korumak, bunların sosyal ve bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlayıp arşivleme yapmaktır. Yine kültür ve sanatımızı, her yönü ile ülkemizi yurtdışında tanıtmaya çalışmak, aynı şekilde diğer ülkelerdeki kültür ve sanat çalışmalarının yurt içinde tanınmasını, izlenmesini sağlamak, diğer ülkeleri tanımaya çalışmak, bu yolda, Adana ve yöresinin ve gerekse ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin, sosyal ve kültürel zenginliklerini yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak fotoğraf sergi ve yarışmalarında en güzel şekilde tanıtılmasını sağlamak için yetenekli genç sanatçılar yetiştirerek fotoğraf sanatına katkıda bulunmak. kişilerin becerilerini geliştirilebileceği kültür ve sanat ortamını hazırlamak, toplumsal  konularda duyarlı davranarak fotoğraf , sinema ve belgesel projeleri yapmak, bunları bilim ve sanat açısından işlenmelerini sağlamaktır.

Dernek amacını gerçekleştirmek için;
a) Fotoğraf ve sinema ile  ilgili veya diğer kültür ve sanat konularında toplantı, konferans, seminer,kurs, yarışma, sergi, sempozyum, açık oturum ve gösteriler düzenler. Belgesel projeleri yapar. Uygulamalı fotoğraf çekim çalışmaları için yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenler.
b) Kültürel miras, tarihsel değerlerin korunması, bilimsel uğraşları artırma, doğal ve kültürel zenginliklerin belgelenip arşivlenmesi ve tanıtılması için projeler yazarak, destek programları ile alt yapı oluşturup, bu alanlarla ilgili  araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunur. Bunlarla ilgili kurum ve iktisadi işletmeler kurar, yayın organı çıkarır. Radyo, Televizyon, İnternet ortamının yanı sıra süreli-süresiz basılı yayın organları çıkarır.Sanatsal, kültürel ve bilimsel uğraşları, bu alanla ilgili kişilerin, kamu, mesleki, bilimsel ve özel kurum ve kuruluşların çalışmalarını destekler, katkıda bulunur, bunlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapar, birlikte projeler hazırlayıp gerçekleştirir. ( Yukarıdaki kurum ve kuruluşlara üniversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, ticari kurumlar, meslek kuruluşları dahildir.)
c)Eski fotoğrafları, yayınları ve araç gereçleri satın alır veya bağış yolu ile toplar. Fotoğraf müzesi ve sanat galerisi kurulması için çaba gösterir. Sosyal, kültürel ve bilimsel tarihimize ışık tutacak şekilde bu malzemelerin değerlendirilmesi için araştırma, yayın sergileme, arşivleme gibi çalışmalar yapar. Bu tür çalışmalar yapan kişi ve kurumlarla işbirliğine gider. fotoğraf okulu kurar; atölyeler, sergiler,seminerler, yarışmalar düzenler; fotoğraf çekimi, proje, karanlık oda çalışmaları yapar,sayısal fotoğrafçılık teknolojisi konusundaki çalışmalar için olanaklar sağlar. Türkiye dışında ülkelerden sergi ve gösteriler getirerek bilgi ve deneyimlerimizin gelişmesi için çaba gösterir.

d) Fotoğraf ve sanatına katkıda bulunmak amacıyla herkese açık bir kütüphane oluşturulması için çaba gösterir. Fotoğraf ve sinema sanatına değerli çalışmaları ve başarılarıyla katkıda bulunmuş kişi ve kurumların bu çalışmalarını değerlendirir, gerekirse bu amaçla ödüller verir, yayınlar yapar.
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurulacak olan fotoğrafla ilgili federasyonlara ve konfederasyonlara kurucu olur ve/veya katılır, böylece ülke ve yurtdışında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoğraf sanatına katkıda bulunur.
f) Derneğe gelir sağlayıcı profesyonel fotoğraf, sinema, belgesel çekimi ve baskı işleri yapar, bu amaçla stüdyo ve laboratuar kurar ve / veya kiralar, gerekli ekipmanı satın alır, kiralar. Bunlarla ilgili ticari kuruluşlar kurar, işletir.

Derneğin Faaliyet Alanları; Fotoğraf, Sinema, Video ve benzeri sanatlarla birlikte, tüm görsel, güzel sanatlar ile edebiyat, tarih, bilim alanında faaliyet gösterir.

Madde 4: Dernek Üyeliği;
18 yaşını doldurmuş, medeni haklardan yararlanma hakkına sahip ve tüzük hükümlerini kabul eden kişiler, aşağıdaki koşulları da taşıması halinde, üye başvuru belgesini doldurarak dernek üyesi olmak için başvurabilir.
Üyeler dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler. Üyelik konusunda Dernekler Kanununda yer alan yasak ve sınırlama hükümleri saklıdır. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri için,Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğe yapılan yazılı üyelik başvurusu yönetim kurulunca incelenir ve en geç 30 gün içerisinde karara bağlanır.Yönetim Kurulu isterse üyelik için başvuran kişiyi derneğe uyumunu izlemek üzere, altı ay süre ile aday üyeliğe alır. Bu sürenin sonunda tekrar görüşerek sonucu başvuru sahibine bir yazı ile bildirir. Bununla birlikte üyelik için 7 adet fotoğraftan oluşan seri portfolyo ve / veya sergi, sunum, gösteri şartları aranmaktadır. Bu kriterleri yerine getiren fotoğrafseverler derneğe üye olmaları yönetim kurulunca karara bağlanır.Dernek üyeliğinden çıkmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Borçları varsa öderler. Böylece ilişkileri kesilir. Üyelik aidatını altı ay vermeyenler, gerekirse uyarılabilir veya Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Yeniden üyelik başvurusu yaptığında üyelik giriş ödentisi ve üyelikten çıkartıldığı andaki borçlarını ödemek koşulu ve yönetim kurulu kararı ile yeniden üyelik kabulü yapılabilir. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanların, Dernek amaçlarının gerçekleşmesini, çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranların ve Derneğe maddi ve manevi zarar verenlerin durumu Yönetim Kurulunca incelenir. Gerekirse savunmaları alınır. Varılan sonuca göre uyarıda bulunulabilir veya Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Yeniden üyelik başvurusu kabul edilmez.Dernekten çıkanlar ve çıkarılanlar, dernek çalışmaları ve varlığı üzerinde hak ileri süremezler. Dernekler Kanunu’na, dernek amaçlarına, tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, yüz kızartıcı veya ağır ceza gerektiren bir suçtan mahkûm olan, bir bütçe yılı sonuna kadar yıllık üyelik ödentisini ödemeyen, Dernekler Kanununda belirtilen şartları kaybeden, verilen görevlerden sürekli kaçan üyeler, Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde dernekten çıkarılır, dernekle ilişiği kesilir ve bu durum kendisine bildirilir. Üyenin ilgili çıkarma kararına karşı yazılı itirazı bir sonraki Genel Kurulda değerlendirilir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Aksi takdirde icra takibi ile tahsil olunur. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ONUR ÜYELİĞİ
Fotoğraf sanatına yararlı olanlar, tanınmış fotoğraf ustaları ve profesyonel fotoğraf sanatçıları, derneğe destek ve yardımda bulunanlar, Yönetim Kurulunca onur üyeliğine seçilir. Onur üyeleri isterlerse aidat ödeyebilir, Genel Kurula katılabilirler, fakat oy hakları yoktur. Dernek yönetiminde on yılı aşkın süre ile üye olarak görev yapan kişilere de onur üyeliği verilebilir. Ayrıca Fotoğraf dünyasında saygınlığı olan, fotoğrafın gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan, fotoğraf yoluyla kültürü, doğayı ve insanı anlatan kişiler, “Onur Üyesi” olarak seçilebilir.
Onur Üyesi’nin Nitelikleri: Onur üyeliği verilecek olan kişilerin seçiminde en az yirmi beş yıl fotoğraf geçmişinin olması ve fotoğrafla ilgili sergi, gösteri, bildiri, kitap veya katalog gibi çalışmalarda bulunması aranır. Kişilerin belirlenmesinde dernek üyeliği veya vatandaşlık durumu dikkate alınmaz. 

ONURSAL BAŞKANLIK
Dernek yönetiminde on yılı aşkın süre ile Başkan, Başkan Yardımcılığı görevini yapan kişilere veya Genel Kurulun zamana bakılmaksızın uygun göreceği kişilere”Onursal Başkanlık” sıfatı verilir. Bu unvanların verilmesi yetkisi Genel Kurula aittir.

Madde 5: Dernek Organları;
a) Genel Kurul; 
Asıl üyelerden oluşan Genel Kurul olağan olarak iki yılda bir Mayıs ayında toplanır. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek asıl üyelerinin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Toplantı yeter sayısı üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Her üye Genel Kurul’da sadece kendisi adına oy kullanabilir ve bu oy hakkı vardır.Toplantı, çoğunluk sağlanamamasından başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur .  Ertelenmiş toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur ve üyeler ertelenmiş toplantıya  bu fıkranın birinci bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
Toplantı;
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca belirlenecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listelerde adları karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’nın görevidir.Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin, divan heyetine, kimliklerini göstermeleri ve katılım listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel kurulda, gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan   üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması   zorunludur.Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Olağanüstü Genel Kurul ;
Yönetim ve Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul Yetki ve Görevleri;
Dernek organlarının seçimi, dernek tüzüğün değiştirilmesi, yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun aklanması, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek onayı, dernek giriş ödentisi ve yıllık üye aidatı miktarlarının saptanması, Yönetim Kurulu’nun yetkisini aşan borçlanma taleplerinin karara bağlanması, taşınmaz malların alınması veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, iktisadi işletme kurulması veya tasfiyesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, Derneğin federasyona , konfederasyona katılması veya ayrılması ya da kurulacak olan bir federasyona, konfederasyona kurucu üye olarak katılması veya ayrılması, uluslararası kuruluşlara üye olması veya ayrılması, şube açılması veya kapatılması, vakıf kurulması, Derneğin feshi, tüzük ve yasalarda belirtilmiş diğer görevlerin yerine getirilmesi Genel Kurul’un görev ve yetkileri arasındadır.Ayrıca Genel kurul,  derneğin tüm organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

b) Yönetim Kurulu; 
Yönetim Kurulu, Beş asıl ve Beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Derneğin temsili Başkan veya Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üye veya üyeler tarafından yapılır.

a)Dernek  amaçları yönünde kararlar alır ve yürütür. Genel Kurul kararını uygular. Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.
b)Dernek çalışmalarının yürütülmesi için birimler oluşturur, oluşturulan birimlerin çalışma ilke ve esaslarını hazırlanacak yönetmeliklerle belirler.
c) Dernek işlerinin yürütülmesi için gönüllülerden yararlanabileceği gibi, gerektiğinde ücretli personeli göreve başlatır, görevden alır. 
d) Derneğin üyesi olduğu federasyon veya konfederasyon tüzüğü ve çalışmaları doğrultusunda gereken faaliyetleri yürütür.
e) Üyelerin yasa, tüzük hükümleri, dernek ve federasyon veya konfederasyon kararlarına aykırı hareketleri halinde Disiplin Kurulu’nun görüşünü alarak üyeliklerini sona erdirebilir.
f) Kurulacak iktisadi işletmenin Genel Kurulu olarak görev yapar, iktisadi işletmenin yönetimini belirler, iktisadi işletme çalışma raporu ve bütçesini Dernek çalışma raporu ve bütçesi ile birlikte Dernek Genel Kuruluna sunar.
g) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina veya tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi yapar, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirir,
h) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir.
ı) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı alır ve uygular,

c) Denetim Kurulu;
Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

d) Disiplin Kurulu;

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler.
Disiplin Kurulu;
d.1)  Dernek Disiplin Yönetmeliği’ni hazırlar ve hazırlanan bu yönetmeliği ve bilahare yapılacak değişiklikleri Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
d.2)  Dernek amaç ve onuru ile bağdaşmayan, dernek huzurunu kaçıran, etik olmayan davranışlarda ve çalışmalarda bulunan üyeler hakkında Yönetim Kurulu’nca gönderilen raporları inceler ve gerekli gördüğü hallerde Disiplin Yönetmeliği uyarınca,  uyarı (sözlü ya da yazılı), kınama, uzaklaştırma(1 aydan 12 aya kadar) cezası verebilir, bir üyenin üyelikten ihracını Yönetim Kurulu’na önerebilir. Yönetim Kurulu gelen rapora göre üyenin üyelikten ihracına Genel Kurul’u beklemeksizin karar verebilir.

Disiplin Kurulu, en az on üyenin yazılı imzalı başvurusu üzerine veya Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılabilir. Çağrı üzerine geçerli özürü olmadan toplantıya gelmeyen üye Disiplin Kurulu’ndan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Disiplin kurulundan çıkmış sayılma ve yedek üyenin çağrılması diğer disiplin kurulu üyelerinin ortak imzası ile düzenlenecek tutanaklar ile tespit edilir ve yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir, toplandığında genel kurula sunulur.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranlar, yetkili veya yetkisi olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokanların durumu Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Disiplin Kurulu’nca incelenir. Bu üyelerin en geç on dört gün içinde yazılı olarak savunmalarını vermeleri istenir. Varılacak sonuca göre, Disiplin Kurulu’nca Yönetim Kurulu’na üyelikten çıkarılma önerisi yapılabilir. Ve Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılabilirler. Dernekten çıkanlar ve çıkartılanlar, Dernek çalışmaları ve malları üzerinde hak iddia edemezler.

Madde 6: Dernek Gelir Kaynakları;
a) Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 TL, yıllık olarakta 150 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
b) Dernekçe yapılacak yayınlar, düzenlenen gezi ve eğlenceler, gösteriler, konferanslar, seminer, kurslar, atölye, workshop çalışmaları ile lokal ve benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilecek gelirler. Yılda bir defa yapılacak balo veya sanatçı katılımı ile yapılacak şölen, eğlence gecesi vb gelirleri.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. Not: Bu faaliyetlerin “iktisadi işletme kurarak yapılması önerilir.”
g) Sponsorluk çalışması karşılığında alınan bağışlardan sağlanan gelirler.
h) Diğer gelirler.

Madde 7: Dernek Giderleri;
Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu,gider makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Kullanılacak belgelerde ve belge kullanımında Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliğince belirlenen şekil ve esaslara uyulur. Giderler dernek amacına uygun olmalıdır.

Madde 8: Tutulacak Defterler;
Tutulacak defterlerin belirlenmesinde ve bu defterlerin düzenlenmesinde yasal mevzuat esas alınacak olup, yasal mevzuatın gerektirdiği defterlerin ve kayıtların tutulması Yönetim Kurulunun görevidir. Yasaların ve tabi olunan mevzuatın izin vermesi durumunda söz konusu defterler bilgisayar ortamında düzenlenip, hazırlanıp, bilgisayar çıktısı olarak tutulabilecektir.
Tutulacak defterler ile bu defterlerin tutulmasında uygulanacak usul ve esaslar yönetim kurulunca, Dernekler mevzuatı çerçevesinde, hazırlanacak Mali ve İdari İşler Yönetmeliği ile belirlenir. Hazırlanacak yönetmelikte, gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılmasında uyulması gereken usul ve esaslar ile bu amaçla kullanılması gereken belge ve kayıt düzeni de belirlenir.

Madde 9: Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri; Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

Madde 10: Beyanname Verilmesi;
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 
    
Madde 11: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Yurtdışından alınacak Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Madde 12:Derneğin İç Denetimi:
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 13: Derneğin Borçlanma Usulleri 
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Böyle bir durumda kararın genel kurulca alınması gerekir.


Madde 14: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


Madde 15: Derneğin Feshi;
Derneğin feshi yetkisi Genel Kurul’undur. Genel Kurul, Derneğin feshini gündemde yer almışsa görüşebilir. Derneğin feshinin gündemde yer aldığı genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshinde karar yeter sayısı, Genel Kurulda hazır bulunan ve oy kullanma hakkına sahip üye sayısının üçte iki çoğunluğudur.

Madde 16: Derneğin Tasfiyesi;
Fesih veya infisah durumlarında dernek parası ve malları; Genel Kurul kararı ile  Derneğin, üyesi olduğu federasyona veya konfederasyona ya da  dernek amacına uygun çalışma yapan ve Genel Kurul’ca belirlenecek bir derneğe veya eğitim kurumuna devredilir.
Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında üç kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu; derneğin hesaplarını inceler, borçlarını öder, arta kalan mal varlığını Genel Kurulca belirlenen kuruluş veya eğitim kurumuna devreder.

Madde 17: Tüzükte Belirtilmemiş Durumlar ;

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Yasası ve Yönetmeliği ile Türk Medeni Yasası hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU

Adı ve Soyadı – Görev Unvanı – İmzası

1- Ahmet Niyazi SERTKALAYCI: Başkan

2- Burak DURHASAN: Başkan Yardımcısı

3- Cahit ÜN: Sayman

4- Aygül KURT: Sekreter

5- Tuğrul TUNCA: Üye